การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

การท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมมากในมู่ นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศ การท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาตินั้น ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง จากทั้งผู้ประกอบการธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ควรมีความรู้ ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาตินั้น คือการท่องเที่ยว ที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์เองอีกด้วย เป็นการท่องเที่ยวไปใน สถานที่ ทางธรรมชาติ ที่มีสัญลักษณ์ นี้ กระแสการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ได้แพร่ขยายไปทั่วโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ให้ความใสนใจ และใส่ใจกับโครงการ ด้านการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ มากขึ่นจากภาพ ข่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แสดงถึงการ ตระหนัก ความสำคัญ ของการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตร กับธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ เพื่อมุ่งเน้น ให้เกิดจิตสำนึกที่ดี ต่อการรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท ?

รูปแบบการท่องเที่ยวหรือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย มีการกำหนด แบ่ง รูปแบบการท่องเที่ยวโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย2564 ได้ 3 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism) ประกอบด้วย

 • ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ecotourism) เป็นการท่องเที่ยว ในแหล่งธรรมชาติ ภายใต้การจัดการ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม ที่เฉพาะถิ่น
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (marine ecotourism) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการ เรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกับท้องถิ่น
  ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (geo-tourism) เป็นการท่องเที่ยว ในแหล่งธรรมชาติ ที่เป็น อุโมงค์โพรง ถ้ำน้ำลอด หินผา ถ้ำหินงอกหินย้อย ลานหินทราย เพื่อดูความงาม ภูมิทัศน์ ที่เกิดขึ่นเอง ตามธรรมชาติ
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (agro tourism) เป็นท่องเที่ยวไปยัง สวนเกษตร พื้นที่เกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อชื่นชมวามสำเร็จ และเพลิดเพลินในสวนเกษตร
  ท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ (astrological tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อการไปชมปรากฏการณ์ ทางดาราศาสตร์ ปรากฏในท้องฟ้า เพื่อเป็นการเรียนรู้ ระบบสุริยจักรวาล
  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม
  ท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism) ประกอบด้วย
 • ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ (historical tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยว ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทางโบราณคดีเพื่อชื่นชม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
  ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ในชนบท (rural tourism / village tourism) เป็นการการเที่ยวชม ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพื่อชมผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา พื้นบ้าน
  ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม และประเพณี (cultural and traditional tourism) เป็นการเที่ยวชมงานประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อประสบการณ์ ใหม่ๆ
  ท่องเที่ยว เที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism)
  รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ
  ท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) ประกอบด้วย
 • ท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ (health tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน รักษาสุขภาพกายใจ ไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
  ท่องเที่ยว เชิงทัศนศึกษา และศาสนา (edu-meditation tourism) เป็นการเที่ยวเพื่อทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาความรู้ จากปรัชญาทางศาสนา
 • ท่องเที่ยวแบบ ระยะยาว (longstay) ส่วนใหญ่เป็นการเทียว ของ กลุ่มผู้ใช้ชีวิตในบั้นปลายหลังเกษียณ โดยจะเดินทางท่องเที่ยวและพัก อยู่เป็นระยะเวลานาน ๆ อย่างน้อย 1 เดือน ขึ่นไป
  ท่องเที่ยวเพื่อศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อย (ethnic tourism) เป็ฯการเที่ยวเพื่อเรียนรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของชาวบ้าน ชนกลุ่มน้อย หรือชนเผาต่าง ๆ
 • ท่องเที่ยวเชิง กีฬา (sports tourism) เป็นการเที่ยว เพื่อเล่นกีฬาตามความถนัด ในประเภทกีฬา เช่น ตกปลา โต้คลื่น สกี ดําน้ำ เป็นต้น เพื่อให้เพลิดเพลิน และเกิดความสนุกสนาน
  ท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์ และฟาร์มสเตย์ (home stay & farm stay) เป็นการเทียว เพื่อเดินทางไปเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ท่องเที่ยวแบบ ผจญภัย (adventure travel) เป็นการเที่ยว หรือเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษเช่น การปีนเขา เพื่อให้ได้รับความหวาดเสียว และได้ผจญภัย
 • ท่องเที่ยวแบบ ให้รางวัล (incentive travel) จะเป็นการเทียวของ กลุ่มลูกค้าของบริษัท ที่ ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย หรือเกินเป้าหมาย ทางบริษัทหรือนายจ่างจำให้รางวัล
 • ท่องเที่ยวเพื่อ การประชุม (MICE : M=meeting/I= incentive/ C=conference / E=exhibition) เป็นการจัดการท่องเที่ยว ให้แก่กลุ่มลูกค้า ของผู้ที่จัดประชุม เพื่อบริการให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม
  ท่องเที่ยวแบบ ผสมผสาน เป็นการท่องเที่ยว อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้จัดการการท่องนิยม เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้รับความแตกต่าง และความหลากหลาย ในการท่องเที่ย
  สรุปการท่องเที่ยว

สรุปการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ หมายถึง การะนำนักท่องเที่ยวไป สำผัสกับธรรมชาติ เส้นทางที่กำหนดไว้ หรือแนะนำ ของพื้นที่แห่งนั้นๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนพฤกษศาสตร์ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวหลง ออกนอกเส้นทาง เดินไปเหยียบย่ำทำลายพืชพรรณไม้ หรืออาจเกิดอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ

จัดทำโดยนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลก